Vedtægter

VEDTÆGTER for OK-ESBJERG

 

§ 1 - Hjemsted.

OK-Esbjerg er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg kommune.

§ 2 - Formål.

OK- Esbjerg har på et upolitisk grundlag og inden for den sociale lovgivnings rammer til formål at arbejde for at bidrage til så gode forhold som muligt for pensionister og medborgere på efterløn med særlig vægt på oplysning, kulturelle aktiviteter og socialt samvær.

§ 3 - Bestyrelse.

OK-Esbjerg ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 9 medlemmer, der varetager klubbens overordnede ledelse og som vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år og resten i ulige år, og således at formand og kasserer ikke er på valg i samme år.

Bestyrelsen vælges på årsmødet, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes sammen med udsendelse af OK-klubbens forårsprogram.

Bestyrelsen varetager samtlige klubbens administrative og økonomiske anliggender under hensyntagen til klubbens formål og de til enhver tid gældende vedtægter for klubbens ledelse og drift.

Bestyrelsen kan vælge at uddelegere en del af sit arbejde ved nedsættelse af udvalg, der hver ledes af en af bestyrelsen godkendt udvalgsformand.

Bestyrelsen er ansvarlig for rettidig udpegning/opstilling af nye medlemmer til bestyrelsen, således at der ikke opstår problemer med drift og opretholdelse af OK-klubben i forbindelse med bestyrelsesmedlemmers afgang fra bestyrelsen.

§ 4 – Årsmødet.

Dagsordenen til årsmødet skal altid omfatte mindst følgende punkter:

1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning for det forløbne år.
3.Kassereren orienterer om klubbens økonomi.
4.Indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet.
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6.Valg af revisor.
7.Eventuelt.

Stemmeret har alle fremmødte medlemmer, som har betalt deres kontingent til OK-klubben Esbjerg.

Valgene til bestyrelsen har gyldighed fra den 1. juni.

Bestyrelsen konstituerer sig efter årsmødet med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§ 5 - Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, dog mindst to gange årligt, eller når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne anmoder herom.

Ved afstemninger i bestyrelsen træffes beslutningerne ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.

§ 6 - Økonomi og revision.

Til dækning af udgifterne ved OK-klubbens virksomhed opkræves hvert år et kontingent, hvis størrelse fastlægges på årsmødet.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret, og regnskabet skal forelægges bestyrelsen til godkendelse og underskrift inden udgangen af februar måned.

Såfremt der fremkommer et overskud, skal dette henlægges til senere brug til de i § 2 nævnte formål.

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører klubbens kapital, kræver tilslutning af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Regnskabet skal revideres af to af bestyrelsen blandt medlemmerne udpegede eller af en statsautoriseret/registreret revisor, og fremsendes derefter og senest ½ år efter regnskabsårets udløb til Landsorganisationen.

§ 7 - Tegningsregler og hæftelse.

Klubben tegnes af bestyrelsens formand eller under dennes fravær af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Kun klubben som sådan hæfter for indgåede forpligtelser.

§ 8 - Landsorganisationen.

OK- Esbjerg er en del af LANDSORGANISATIONEN OK-klubberne i Danmark og fungerer inden for de af denne besluttede vedtægter for den samlede organisations retningslinjer og virksomhed.

§ 9 - Vedtægtsændringer.

Ændringer af nærværende vedtægter kan foretages af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, når den påtænkte vedtægtsændring er meddelt bestyrelsens medlemmer i en dagsorden udsendt med mindst to ugers varsel.

Til ændring af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 bestyrelsen stemmer for ændringerne, og at disse efterfølgende godkendes af LANDSORGANISATIONENS bestyrelse.

§ 10 - Opløsning.

Såfremt det måtte blive aktuelt at opløse OK-Esbjerg, skal spørgsmålet forelægges og drøftes på et medlemsmøde, til hvilket samtlige klubmedlemmer skal indkaldes med mindst 14 dages varsel og med angivelse af, hvorfor spørgsmålet om klubbens nedlæggelse er blevet aktuelt.

I forbindelse med bestyrelsens efterfølgende behandling af spørgsmålet om nedlæggelse af OK-Esbjerg, skal der varsles som for vedtægtsændringer, og det kræves, at mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for opløsning af klubben.

I tilfælde af OK-Esbjergs opløsning overføres klubbens økonomiske og eventuelle andre midler til LANDSORGANISATIONEN, der derefter fordeler midlerne ligeligt til de øvrige OK-klubber i Danmark.

Såfremt der på tidspunktet for klubbens opløsning resterer uforbrugte kommunalt bevilgede beløb, kontakter Landsorganisationen den pågældende kommune, før klubbens økonomiske midler fordeles til de øvrige OK-klubber.

§ 11 - Ikrafttræden.

Disse vedtægter for OK-Esbjerg er godkendt af Landsorganisationens bestyrelse den 22. januar 2010, og vedtægterne er gældende fra den 1. februar 2010