OK-Klubben i Esbjerg

Årsmøde blev afholdt 12. marts 2024.

OK-K1ubben i Esbjerg

Referat fra Årsmødet den 12. marts 2024. kl. 13.00.

Dagsorden for årsmødet.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning for det forløbne år.
 3. Kassereren orienterer om klubbens økonomi.
 4. Indkomne forslag. Der ingen indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. Else Borg på valg — modtager genvalg.
  2. Grete Jessen på valg — modtager genvalg.
  3. Marianne Hansen på valg — modtager genvalg.
 6. Valg af 1 —2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Valg af 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

 

Formanden Marianne Hansen bød velkommen til de mange fremmødte og udtrykte glæde over, at så mange var mødt frem og traditionen tro indledtes med en sang, hvorefter hun gik over til dagsordenen.

Ad pkt. 1 — Valg af dirigent

Marianne Hansen foreslog Niels Aage Giversen som dirigent. Han blev valgt og kunne umiddelbart konstatere årsmødet for lovligt indvarslet jfr. annonceringen forud og i årsprogrammet og gav derefter ordet til formanden for aflæggelse af årsberetning.

Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning til Årsmødet den 12.3.24.

Formanden Marianne Hansen berettede om året der var gået:

Velkommen til endnu et Årsmøde i OK Klubben Esbjerg.

Dejligt at vi nu kan se tilbage på et helt år i OK, hvor vi igen har haft en masse gode oplevelser.

Vi har været på tur langs Vestkysten til Thyborøn, hvor Sneglehuset blev besøgt. Fortælling i kirken om den nye moderne kirke, de har fået. En tur forbi Lemvig og videre til Røgind Kro. Vi hørte om præsten, der er en del af katastrofeberedskabet.

Livet på Gl. Vardevej og Grønland.

Mere om Titanic og identitetskriser fra Østfronten. Spændende oplevelser i Japan og Rom.

Sang og musik, hvordan produceres det og hvordan udfolder de enkelte sig med deres sang og musik.

En der har gået fra Skagen til Kruså med oppakning i en barnevogn.

En der brød med Jehovas vidner.

Bedemanden der fortalte om jobbet og nævnte hvad man skal tage stilling til — specielt før, så ens pårørende kender ens ønsker for den sidste rejse.

Blind med et brag, historien om en ung mand, der mister synet og hans positive tilgang til livet med de Udfordringer han har.

En der var født og opvokset i Horsens Statsfængsel — inden for murene med ret til at gå ud.

En sund sjæl i et sølle skrog — er det mon noget vi er ramt af? Sikkert nogle spændende bud der kom fra Leif.

Vi er nu 147 medlemmer, mod 163 sidste år.

Jeg vil gerne rette en stor tak, endnu en gang, til kaffedamerne, der trofast møder op, dækker borde og servere for os alle.

Også en tak til mine bestyrelseskollegaer, for samarbejdet i det forløbne år. Stor tak for jeres indsats tirsdag efter tirsdag, med at gøre klar og servicere vores medlemmer.

Med disse ord vil jeg stille beretningen til debat.

Marianne Hansen sluttede af med at takke for mange input og ideer og opfordrede til fortsat at komme med nye ideer.

Der var ikke kommentarer eller spørgsmål til beretning og denne blev godkendt.

Ad pkt. 3 Kassereren orienterer om klubben økonomi

Kasserer Bente Lynnerup Toft fremlagde regnskabet, som kunne følges via overhead.

Resultatopgørelse 1. januar 2023 – 31. december 2023

Indtægter                      

Konto Navn 2022 2023
2000 Kontingent 52.650,00 57.400,00
2005 Forud modtaget kontingent år 2022 0,00 0,00
2006 Forud modtaget kontingent 2023 0,00 0,00
2010 Annonceindtægter 3.750,00 0,00
2100 Aktiviteter    
2110 Arrangementer 19.180,00 0,00
2115 Forud modtaget aktiviteter 0,00 0,00
2120 Klubmøder 72.275,00 95.674,00
2130 Vaccinationer 0,00 100,00
2140 Tut indtægter 32.100,00 5.594,55
2141 Udflugt Fyn 15,062021 0,00 0,00
2142 Juleudflugt 07.122021 0,00 0,00
2143 Ærø-tur august 2022 1.200,00 0,00
2190 Salg diverse 0,00 0,00
2199 Aktiviteter i alt 124.755,00 101.268,55
2200 Tilskud - Gaver og legater    
2210 OK-klubberne i Danmark 0,00 0,00
2220 Udlodningsmidler 8.284,00 7.544,00
2230 Tilskud I gaver - diverse 10.450,00 0,00
2240 S79 tilskud 39.700,00 25.000,00
225C Socialstyrelsen 0,00 0,00
2299 Tilskud i alt 58.434,00 32.544,00
2910 Andre indtægter 0,00 0,00
2920 Renteindtægter 0,00 64,78
2930 Udbytte på obligationer -11.000,48 5.923,50
Indtægter i alt 228.588,52 197.200,83
       
       
       
Udgifter      
Kontonr.  Navn  2022 2023
3000 Arrangementsudgifter    
3010 Indkøb 1.207,50 0,00
3020 Kørsel 35.475,00 0,00
3030 Forplejning 115.881,70 104.881,00
3040 Foredragsholdere 101.326,50 72,46
3099 Arrangementsudgifter i alt 253.890,70 177.336,67
3100 Bestyrelsesmøder    
3101 Bestyrelsesmøder inkl. Kørsel 1.200,00 568,00
3102 OK-Møder - Reception inkl. Kørsel 2.388,33 1.328,36
3199 Bestyrelsesmøder i alt 3.588,33 1.896,36
4000 Omkostninger    
4001 Porto 168,00 96,00
4002 Betalingsgebyr 781,50 562,76
4003 Kontorartikler 636,09 1.440,00
4004 Lokale omkostninger 0,00 0,00
4005 Telefon / edb 209,00 95,00
4006 Annoncer 0,00 0,00
4007 Hjemmeside 1.257,50 1.190,00
4008 Regnskab 250,00 250,00
4009 Bank og giro gebyrer 1.541,00 3.729,80
4010 Gaver 1.872,60 1.939,00
4011 Transportudgifter 0,00 0,00
4012 Medlemsblad 5.625,00 0,00
4013 Kursusudgifter 0,00 0,00
4014 Mindre nyanskaffelser 0,00 0,00
4015 Kassedifferencer 0,00 0,00
4016 Køb diverse 0,00 1.200.00 
4017 OK landsorganisation kontingent 905,00 0,00
4899 Omkostninger i alt 13.246,59 10.502,56
4910 Renteudgifter 973,76 0,00
Udgifter i alt 271.699,38 189.735,59
Årets resultat:  7.465,24  
       
       
       
Balance 31. december 2023    
Aktiver      
Kontonr. Navn 2022 2023
6100 Kasse 2.129,00 2.354,00
6200 Bankkonto 108.759,91 104.125,55
6300 Obligationsbeholdning 93.806,70 98.976,30
6500 Tilgodehavende 1.500,00 0,00
6600 Forudbetalte omkostninger 125,00 5.700,00
6900 Inventar 0,00 0,00
Aktiver i alt 206.320,61 211.155,85
Passiver      
Kontonr. Navn 2022 2023
7100 Egenkapital    
7110 Egenkapital primo 244.801,47 201.690,61
7120 Årets foreløbige resultat -43.110,86 7.465,24
7199 Egenkapital aktuel 201.690,61 209.155,85
7200 Forudbetalt 0,00 0,00
7210 Forud modtaget kontingent 4.400,00 2.000,00
7250 Forud modtaget aktiviteter 0,00 0,00
7300 Gæld 0,00 0,00
7350 Skyldige omkostninger 230,00 0,00
7400 Kreditorer 0,00 0,00
7500 Aktivitet støtte - forud indgået 0,00 0,00
7600 Gaver - hensættelser 0,00 0,00
7900 Fejlkonto 0,00 0,00
Passiver i alt 206.320,61 211.155,85
Ballance pr. 31. december 2023 0,00 0,00
       

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet, der blev godkendt.

Kassereren oplyste, at der med noget besvær var lavet et budget for det kommende regnskab.

Ad pkt. 4 Indkomne forslag.

Der var ingen forslag.

d pkt. 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 1. Else Borg genvalgt
 2. Grete Jessen genvalgt
 3. Marianne Hansen genvalgt
 4. Foreslået og Nyvalgt til bestyrelsen Klaus Hebsgaard — han er ansvarlig for klubbens hjemmeside

Ad pkt. 6 Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen

Ingen forslag — ingen valgt. Ad pkt. 7 Valg af revisor

Niels Aage Giversen genvalgt.

Ad pkt. 8 Valg af 1 revisorsuppleant

Finn Thor Sørensen foreslået og valgt.

Ad pkt. 9 Eventuelt.

Eneste bemærkning var vedrørende "kaffedamerne", hvor man mente, at de fremmødte deltagere selv kunne tage kopper med til bordene samt returnere samme. Bestyrelsen vil drøfte forslaget.

Formanden takkede dirigenten og afsluttede med en takt til samme og meddelte, at bestyrelsen havde besluttet at udnævne Solveig Jensen til æresmedlem, hvilket blev markeret med blomster med mere samt klapsalver.

Årsmødet blev afsluttet med en tak for fremmødet og derefter en velkomst til foredragsholder Inge Nybro Laugesen, tidligere sygeplejerske på Ribe Sygehus og forfatter til bogen Frk. Mogensen.

 

Æresmedlem i Esbjerg afdelingen

Edel Solveig Jensen har fået titlen ÆRESMEDLEM som tak for indsatsen over mange år.

Om OK klubben i Esbjerg

OK-Klubberne i Danmark, Omsorgs-Klubberne er en uafhængig ældreorganisation, oprettet i 1967 af Arne Ginge (1923-2002) med henblik på at give ældre og pensionister livsindhold og bryde ældres evt. ensomhed og isolation ved at tilbyde dem et socialt baseret mødested.

 
OK-klubben i Esbjerg er en selvejende institution, som på et upolitisk grundlag, inden for den sociale lovgivnings rammer, har til formål at give pensionister og borgere på efterløn oplysning og kulturelle aktiviteter.
 
I dag siger vi at OK står for Omsorg og Kultur, selv om en af vore foredrags-holdere en dag, i spøg, mente, at det måtte stå for Og Kaffe.
 
Hygge og samvær er også kultur.
 
Vi mødes hver tirsdag eftermiddag kl. 13.00 til 15.00 i salen på
Kultur- og Fritidshuset, Skolegade 54, 6700 Esbjerg
 
Hver gang præsenterer vi et interessant foredrag, en fortælling, sang og musik og lignende som beriger os alle - og viften af emner der berøres er bred - til glæde for alle.
Og naturligvis er der kaffe og kage.
 
Du kan også selv være med til at præge sammensætningen af programmet.
 
Har du et forslag eller en god ide til et arrangement, så tøv ikke med at fortælle det til bestyrelsen, som deltager ved alle arrangementerne.

Vi glæder os til at se dig.

(Der er ikke møder i ferieperioder og ved højtider).
 


Læs meget mere om OK-klubben Esbjerg, herunder også om hvordan man bliver medlem.
Ved at klikke på ovenstående emner om 
OK-klubben i Esbjerg.